Faxe Motions Klub

Vedtægter


§ 1.
Klubbens navn er Fakse Motionsklub.

Klubbens hjemsted er Faxe kommune.

§ 2.
Klubben er medlem af

DGI Storstrøm og som sådan underlagt disses love og bestemmelser.

§ 3.
Klubbens formål er at virke for den brede og folkelige idræt – samt andre aktiviter uden konkurrencehensyn. At styrke det frivillige foreningsarbejde og sammenholdet mellem klubbens medlemmer, under hensyntagen til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og i det forpligtende fællesskab og medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
 
§ 4
Som medlem kan optages enhver person, der kan vedkende sig nærværende vedtægter.

Medlemmer kan enten optages som aktive eller passive medlemmer.

Medlemsskab tegnes for et år ad gangen i henhold til klubbens regnskabsår.

Indmeldelse sker til klubbens kasserer.

Medlemsskab er først opnået, når kontingentet er betalt.

Ved optagelse udstedes medlemsbevis/kvittering.
Ophører medlemsskabet i løbet af en periode giver det ikke ret til reduceret kontingent.

Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder nægte optagelse af medlemsskab under ansvar overfor generalforsamlingen.

Ved overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan bestyrelsen udelukke/bortvise et medlem for kortere eller længere tid - og eventuelt ekskludere vedkommende.

Forinden eksklusion finder sted, skal sagen behandles på et bestyrelsesmøde og afgørelsen meddeles skriftligt til vedkommende. Eksklusion skal altid meddeles på den følgende generalforsamling.


§5.
Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse foretages af bestyrelse og skal ske med mindst 8 dages varsel ved annoncering i et lokalt blad – eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.


§ 6.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Har bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, skal dette fremgå af indkaldelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 7.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter

     lige år:   1 bestyrelsesmedlem

                   revisor + suppleant for 1 år

                   1 suppleant for 1 år

     ulige år:  2 bestyrelsesmedlemmer

                    revisor  + suppleant for 1 år

                    1 suppleant for 1 år.


7. Fastsættelse af kontingent.

8. Evt

§ 8.
Alle personer valgt på en generalforsamling er fødte medlemmer af klubben med deraf følgende rettigheder og pligter.


§ 9.
Stemmeret har alle medlemmer pr. sidste 31/12 og som er over 16 år.

Valgbare er alle medlemmer over 18 år.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 10.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal personvalg foregå skriftligt, hvis blot et stemmeberettiget medlem fremsætter begæring herom.

Beslutninger træffes ved relativt flertal (flest stemmer).

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget. Indvarsling skal ske som til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen

§ 12
Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Såfremt et bestyrelsesmedlem må udtræde af bestyrelsen i en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen. På førstkommende bestyrelsesmøde foretages ny konstituering.

På den efterfølgende generalforsamling foretages suppleringsvalg for den evt. resterende periode.


§ 13.
Under ansvar overfor generalforsamlingen er bestyrelsen bemyndiget til:
- at fastsætte deltagergebyrer m.v.
- at bestemme formen for opkrævning.
- at udstede ordensbestemmelser, reglementer m.v.
.
- at nedsætte udvalg efter eget behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 14.
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil.

Møder afholdes, når formanden finder det fornødent, dog mindst 2 gange om året, eller når et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Møder indkaldes af formanden, normalt med 8 dages varsel.

Møder ledes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 15.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Der føres beslutningsprotokol over vedtagne beslutninger. Beslutningsprotokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 16.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Kasseren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter samt formueregnskab.

Den generalforsamlingsvalgte revisor udfører almindelig bilagsrevision af foreningens regnskab.

 Uanmeldt kasseeftersyn kan foretages.

Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse eller anden beslutning.

Klubbens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.
 

Tegning - hæftelse

§ 17.
Klubben tegnes ved underskrift af formanden eller den fungerende formand.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses godkendelse og underskrift.

Alle daglige økonomiske dispositioner varetages af kassereren.

Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede gælds-forpligtelser for hvilke klubben alene hæfter med dens respektive formue.

Bestyrelsen kan ikke forpligte/disponere ud over 1/3 af foreningskapitalen. Dertil kræves en ekstraordinær generalforsamlings accept.

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af formuen eller økonomisk udbytte af nogen art.

Klubbens medlemmer har ikke ud over deres kontingent nogen økonomisk fo-pligtelse overfor klubben.

Opløsning

§ 18.
Til klubbens ophør kræves mindst 2/3 majoritet på to på hinanden følgende general-forsamlinger, afholdt med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum.

Ved ophør overgår klubbens formue, efter generalforsamlingens bestemmelse, til almennyttigt formål i Fakse kommune.


Ændrede vedtægter er vedtaget på generalforsamling i 2001